Có hai vật rơi tự do từ hai độ cao khác nhau xuống đất. Thời gian rơi của vật (1) gấp đôi thời gian rơi của vật (2). Hãy so sánh:

– Quãng đường rơi của hai vật.

– Vận tốc chạm đất của hai vật.

Hướng dẫn giải:

a) So sánh quãng đường rơi của hai vật

+ Quãng đường rơi của vật (1): ${{h}_{1}}=\frac{gt_{1}^{2}}{2}$.

+ Quãng đường rơi của vật (2): ${{h}_{2}}=\frac{gt_{2}^{2}}{2}$.

$\Rightarrow \frac{{{h}_{1}}}{{{h}_{2}}}=\frac{\frac{gt_{1}^{2}}{2}}{\frac{gt_{2}^{2}}{2}}={{\left( \frac{{{t}_{1}}}{{{t}_{2}}} \right)}^{2}}={{2}^{2}}=4$.

Vậy quãng đường rơi của vật (1) gấp 4 lần quãng đường rơi của vật (2).

b) So sánh vận tốc chạm đất của hai vật

+ Vận tốc chạm đất của vật (1): ${{v}_{1}}=g{{t}_{1}}$.

+ Vận tốc chạm đất của vật (2): ${{v}_{2}}=g{{t}_{2}}$.

$\Rightarrow \frac{{{v}_{1}}}{{{v}_{2}}}=\frac{g{{t}_{1}}}{g{{t}_{2}}}=\frac{{{t}_{1}}}{{{t}_{2}}}=2$.

Vậy, vận tốc chạm đất của vật (1) gấp 2 lần vận tốc chạm đất của vật (2).

Nhận Dạy Kèm môn Vật lý Online qua ứng dụng Zoom, Google Meet,...

Các bài toán liên quan

Các sách tham khảo do Trung Tâm Nhân Tài Việt phát hành!

Không tìm thấy bài viết nào.

Các bài toán cùng chủ đề!


error: Content is protected !!
Menu