Đồ thị vận tốc – thời gian của ba vật chuyển động có dạng như hình vẽ.

a) Nêu tính chất của mỗi chuyển động.

b) Lập các phương trình vận tốc và phương trình đường đi của mỗi chuyển động.

Hướng dẫn giải:

a) Tính chất chuyển động

– Chuyển động (1) nhanh dần đều có vận tốc đầu.

– Chuyển động (2) nhanh dần đều cùng gia tốc với (1) nhưng không có vận tốc đầu.

– Chuyển động (3) chậm dần đều cho tới dừng.

b) Các phương trình

– Chuyển động (1):  \( 0<t\le 6\text{ }s \)

 \( {{v}_{1}}=t+2\text{ }(m/s) \);  \( {{s}_{1}}=\frac{{{t}^{2}}}{2}+2t\text{ }(m) \)

– Chuyển động (2):  \( 2\text{ }s<t\le 6\text{ }s \)

 \( {{v}_{2}}=t-2\text{ }(m/s) \);  \( {{s}_{2}}=\frac{{{(t-2)}^{2}}}{2}=\frac{{{t}^{2}}}{2}-t+2\text{ }(m) \)

– Chuyển động (3):  \( 0<t\le 4\text{ }s \)

 \( {{v}_{3}}=-2t+8\text{ }(m/s) \);  \( {{s}_{3}}=-{{t}^{2}}+8t\text{ }(m) \)

Nhận Dạy Kèm môn Vật lý Online qua ứng dụng Zoom, Google Meet,...

Các bài toán liên quan

Các sách tham khảo do Trung Tâm Nhân Tài Việt phát hành!

Không tìm thấy bài viết nào.

Các bài toán cùng chủ đề!


error: Content is protected !!
Menu