Hai giọt nước rơi ra khỏi ống nhỏ giọt cách nhau 0,5 s.

a) Tính khoảng cách giữa hai giọt nước sau khi giọt trước rơi được 0,5 s; 1 s; 1,5 s.

b) Hai giọt nước tới đất cách nhau một khoảng thời gian bao nhiêu? ( \( g=10\text{ }m/{{s}^{2}} \))

Hướng dẫn giải:

a) Khoảng cách giữa hai giọt nước

Vì hai giọt nước rơi ra khỏi ống nhỏ giọt cách nhau 0,5 s nên:

+ Khi giọt nước trước rơi được 0,5 s thì giọt nước thứ hai mới bắt đầu rơi (t = 0):

 \( \Delta {{s}_{1}}=\frac{1}{2}gt_{1}^{2}-\frac{1}{2}gt_{2}^{2}=\frac{1}{2}g\left( t_{1}^{2}-t_{2}^{2} \right)=\frac{1}{2}.10.\left( 0,{{5}^{2}}-{{0}^{2}} \right)=1,25\text{ }m \)

+ Khi giọt nước trước rơi được 1 s thì giọt nước thứ hai rơi được 0,5 s:

 \( \Delta {{s}_{2}}=\frac{1}{2}gt_{1}^{2}-\frac{1}{2}gt_{2}^{2}=\frac{1}{2}g\left( t_{1}^{2}-t_{2}^{2} \right)=\frac{1}{2}.10.\left( {{1}^{2}}-0,{{5}^{2}} \right)=3,75\text{ }m \)

+ Khi giọt nước trước rơi được 1,5 s thì giọt nước thứ hai rơi được 1 s:

 \( \Delta {{s}_{3}}=\frac{1}{2}gt_{1}^{2}-\frac{1}{2}gt_{2}^{2}=\frac{1}{2}g\left( t_{1}^{2}-t_{2}^{2} \right)=\frac{1}{2}.10.\left( 1,{{5}^{2}}-{{1}^{2}} \right)=6,25\text{ }m \)

b) Khoảng thời gian hai giọt nước chạm đất

Vì thời gian rơi của các giọt nước như nhau nên khi các giọt nước rơi khỏi ống nhỏ giọt cách nhau 0,5 s thì các giọt nước sẽ chạm đất cách nhau 0,5 s.

Nhận Dạy Kèm môn Vật lý Online qua ứng dụng Zoom, Google Meet,...

Các bài toán liên quan

Các bài toán cùng chủ đề!

Các sách tham khảo do Trung Tâm Nhân Tài Việt phát hành!

Không tìm thấy bài viết nào.


error: Content is protected !!
Menu