Hai vật bắt đầu chuyển động đồng thời từ A đến C. Vật (1) đi từ A đến B rồi mới tới C, vật (2) đi thẳng từ A tới C. Ở một thời điểm bất kì, hai vật luôn nằm trên đường thẳng thẳng góc AC.

 

Tính  \( {{v}_{tb}} \) của vật (1). Cho  \( \widehat{A}={{30}^{O}};\text{ }\widehat{B}={{90}^{O}};\text{ }{{v}_{2}}=6\text{ }m/s \).

Hướng dẫn giải:

Vì thời gian chuyển động của hai vật bằng nhau nên:  \( t=\frac{AC}{{{{\bar{v}}}_{2}}}=\frac{AB+BC}{{{{\bar{v}}}_{1}}} \)

 \( \Rightarrow {{\bar{v}}_{1}}=\frac{AB+BC}{AC}{{\bar{v}}_{2}}=\frac{AB}{AC}{{\bar{v}}_{2}}+\frac{BC}{AC}{{\bar{v}}_{2}} \) \( \Rightarrow {{\bar{v}}_{1}}={{\bar{v}}_{2}}\cos {{30}^{O}}+{{\bar{v}}_{2}}\sin {{30}^{O}} \)

 \( \Rightarrow {{\bar{v}}_{1}}={{\bar{v}}_{2}}\left( \frac{\sqrt{3}}{2}+\frac{1}{2} \right)=6\left( \frac{\sqrt{3}}{2}+\frac{1}{2} \right)\approx 8,2\text{ }m/s \)

Vậy, vận tốc trung bình của vật (I) là  \( {{\bar{v}}_{1}}=8,2\text{ }m/s \).

Nhận Dạy Kèm môn Vật lý Online qua ứng dụng Zoom, Google Meet,...

Các bài toán liên quan

Các sách tham khảo do Trung Tâm Nhân Tài Việt phát hành!

Không tìm thấy bài viết nào.

Các bài toán cùng chủ đề!


error: Content is protected !!
Menu