Hai vật chuyển động thẳng biến đổi đều có các đồ thị vận tốc – thời gian như hình dưới:

 

a) Hãy nếu các đặc điểm của mỗi chuyển động.

b) Suy ra đồ thị chuyển động quãng đường – thời gian của mỗi vật.

c) Tính quãng đường đi được của mỗi vật.

Hướng dẫn giải:

a) Đặc điểm của mỗi chuyển động

– Vật (1):

+ Trong 8 s đầu, vật chuyển động chậm dần đều cùng chiều với chiều dương (v > 0), với gia tốc  \( {{a}_{1}}=\frac{0-20}{8}=-2,5\text{ }m/{{s}^{2}} \), vận tốc ban đầu  \( {{v}_{01}}=20\text{ }m/s \).

+ Tại thời điểm t = 8 s, vật dừng lại (v = 0); trong 4 s tiếp theo (từ giây thứ 8 đến giây thứ 12), vật chuyển động nhanh dần đều ngược chiều với chiều dương (v < 0), với gia tốc  \( {{{a}’}_{1}}=\frac{-10-0}{4}=-2,5\text{ }m/{{s}^{2}} \), vận tốc ban đầu  \( {{{v}’}_{01}}=0\text{ }m/s \).

– Vật (2):

+ Trong 4 s đầu, từ giây thứ 2 đến giây thứ 6, vật chuyển động chậm dần đều ngược chiều với chiều dương, với gia tốc  \( {{a}_{2}}=\frac{0-(-10)}{4}=2,5\text{ }m/{{s}^{2}} \), với vận tốc ban đầu  \( {{v}_{02}}=-10\text{ }m/s \).

+ Tại thời điểm t = 6 s, vật dừng lại (v = 0); trong 4 s tiếp theo (từ giây thứ 6 đến giây thứ 10), vật chuyển động nhanh dần đều, cùng chiều với chiều dương, với gia tốc  \( {{{a}’}_{2}}={{a}_{2}}=2,5\text{ }m/{{s}^{2}} \), với vận tốc ban đầu  \( {{{v}’}_{02}}=0\text{ }m/s \).

+ Trong 2 s cuối (từ giây thứ 10 đến giây thứ 12), vật chuyển động thẳng đều cùng chiều với chiều dương, với vận tốc  \( {{v}_{3}}=10\text{ }m/s \).

b) Đồ thị chuyển động (quãng đường – thời gian) của các chuyển động

– Vật (1):  \( {{s}_{1}}={{v}_{01}}t+\frac{1}{2}{{a}_{1}}{{t}^{2}}=20t+\frac{1}{2}.2,5{{t}^{2}} \)

 \( \Rightarrow {{s}_{1}}=20t+\frac{5}{4}{{t}^{2}} \)   (1)

(giai đoạn đầu: t = 8 s: s1 = 80 m; giai đoạn sau: t = 4 s: s1 = 20 m)

– Vật (2):  \( {{s}_{2}}={{v}_{02}}t+\frac{1}{2}{{a}_{2}}{{t}^{2}}=10(t-2)+\frac{1}{2}.2,5{{(t-2)}^{2}} \)

 \( \Rightarrow {{s}_{2}}=10(t-2)+\frac{5}{4}{{(t-2)}^{2}} \)      (2)

(giai đoạn đầu: t = 6 s: s2 = 20 m; giai đoạn giữa: t = 4 s: s2 = 20 m; giai đoạn cuối: s2 = 20 m).

c) Quãng đường đi được của mỗi vật

+ Quãng đường đi được của vật (1):  \( {{s}_{1}}=80+20=100\text{ }m \).

+ Quãng đường đi được của vật (2):  \( {{s}_{2}}=20+20+20=60\text{ }m \).

Các bài toán liên quan

Các sách tham khảo do Trung Tâm Nhân Tài Việt phát hành!

Không tìm thấy bài viết nào.

Các bài toán cùng chủ đề!


error: Content is protected !!
Menu