Hai vật chuyển động thẳng biến đổi đều có các đồ thị vận tốc – thời gian như hình dưới:

 

a) Hãy nếu các đặc điểm của mỗi chuyển động.

b) Suy ra đồ thị chuyển động quãng đường – thời gian của mỗi vật.

c) Tính quãng đường đi được của mỗi vật.

Hướng dẫn giải:

a) Đặc điểm của mỗi chuyển động

– Vật (1):

+ Trong 8 s đầu, vật chuyển động chậm dần đều cùng chiều với chiều dương (v > 0), với gia tốc  \( {{a}_{1}}=\frac{0-20}{8}=-2,5\text{ }m/{{s}^{2}} \), vận tốc ban đầu  \( {{v}_{01}}=20\text{ }m/s \).

+ Tại thời điểm t = 8 s, vật dừng lại (v = 0); trong 4 s tiếp theo (từ giây thứ 8 đến giây thứ 12), vật chuyển động nhanh dần đều ngược chiều với chiều dương (v < 0), với gia tốc  \( {{{a}’}_{1}}=\frac{-10-0}{4}=-2,5\text{ }m/{{s}^{2}} \), vận tốc ban đầu  \( {{{v}’}_{01}}=0\text{ }m/s \).

– Vật (2):

+ Trong 4 s đầu, từ giây thứ 2 đến giây thứ 6, vật chuyển động chậm dần đều ngược chiều với chiều dương, với gia tốc  \( {{a}_{2}}=\frac{0-(-10)}{4}=2,5\text{ }m/{{s}^{2}} \), với vận tốc ban đầu  \( {{v}_{02}}=-10\text{ }m/s \).

+ Tại thời điểm t = 6 s, vật dừng lại (v = 0); trong 4 s tiếp theo (từ giây thứ 6 đến giây thứ 10), vật chuyển động nhanh dần đều, cùng chiều với chiều dương, với gia tốc  \( {{{a}’}_{2}}={{a}_{2}}=2,5\text{ }m/{{s}^{2}} \), với vận tốc ban đầu  \( {{{v}’}_{02}}=0\text{ }m/s \).

+ Trong 2 s cuối (từ giây thứ 10 đến giây thứ 12), vật chuyển động thẳng đều cùng chiều với chiều dương, với vận tốc  \( {{v}_{3}}=10\text{ }m/s \).

b) Đồ thị chuyển động (quãng đường – thời gian) của các chuyển động

– Vật (1):  \( {{s}_{1}}={{v}_{01}}t+\frac{1}{2}{{a}_{1}}{{t}^{2}}=20t+\frac{1}{2}.2,5{{t}^{2}} \)

 \( \Rightarrow {{s}_{1}}=20t+\frac{5}{4}{{t}^{2}} \)   (1)

(giai đoạn đầu: t = 8 s: s1 = 80 m; giai đoạn sau: t = 4 s: s1 = 20 m)

– Vật (2):  \( {{s}_{2}}={{v}_{02}}t+\frac{1}{2}{{a}_{2}}{{t}^{2}}=10(t-2)+\frac{1}{2}.2,5{{(t-2)}^{2}} \)

 \( \Rightarrow {{s}_{2}}=10(t-2)+\frac{5}{4}{{(t-2)}^{2}} \)      (2)

(giai đoạn đầu: t = 6 s: s2 = 20 m; giai đoạn giữa: t = 4 s: s2 = 20 m; giai đoạn cuối: s2 = 20 m).

c) Quãng đường đi được của mỗi vật

+ Quãng đường đi được của vật (1):  \( {{s}_{1}}=80+20=100\text{ }m \).

+ Quãng đường đi được của vật (2):  \( {{s}_{2}}=20+20+20=60\text{ }m \).

Nhận Dạy Kèm môn Vật lý Online qua ứng dụng Zoom, Google Meet,...

Các bài toán liên quan

Các sách tham khảo do Trung Tâm Nhân Tài Việt phát hành!

Không tìm thấy bài viết nào.

Các bài toán cùng chủ đề!


error: Content is protected !!
Menu