Hai xe chuyển động thẳng đều trên cùng một đường thẳng với các vận tốc không đổi.

– Nếu di ngược chiều thì sau 15 phút khoảng cách giữa hai xe giảm 25 km.

– Nếu đi cùng chiều thì sau 15 phút khoảng cách giữa hai xe chỉ giảm 5 km.

Tính vận tốc của mỗi xe.

Hướng dẫn giải:

– Chọn chiều dương là chiều chuyển động của mỗi xe. Quãng đường mỗi xe đi được trong thời gian t là  \( s=vt \).

– Theo đề:  \( \left\{ \begin{align} & {{s}_{1}}+{{s}_{2}}=({{v}_{1}}+{{v}_{2}}){{t}_{1}}\Rightarrow \frac{{{v}_{1}}+{{v}_{2}}}{4}=25 \\  & {{s}_{2}}+{{s}_{1}}=({{v}_{2}}-{{v}_{1}}){{t}_{2}}\Rightarrow \frac{{{v}_{2}}-{{v}_{1}}}{4}=5 \\ \end{align} \right. \)

Vậy:  \( \left\{ \begin{align}  & {{v}_{1}}+{{v}_{2}}=100 \\  & {{v}_{2}}-{{v}_{1}}=20 \\ \end{align} \right. \) \( \Leftrightarrow \left\{ \begin{align}  & {{v}_{1}}=40\text{ }km/h \\  & {{v}_{2}}=60\text{ }km/h \\ \end{align} \right. \)

Các bài toán liên quan

Các sách tham khảo do Trung Tâm Nhân Tài Việt phát hành!

Không tìm thấy bài viết nào.

Các bài toán cùng chủ đề!


error: Content is protected !!
Menu