Hai xe chuyển động thẳng đều với các vận tốc \( {{v}_{1}},{{v}_{2}} \)  \( ({{v}_{1}}<{{v}_{2}}) \). Khi người lái xe (2) nhìn thấy xe (1) ở phía trước thì hai xe cách nhau đoạn d. Người lái xe (2) hãm thắng để xe chuyển động chậm dần đều với gia tốc a.

Tìm điều kiện cho a để xe (2) không đâm vào xe (1).

Hướng dẫn giải:

+ Vận tốc của xe (2) so với xe (1) là:  \( {{v}_{21}}={{v}_{2}}-{{v}_{1}} \)     (1)

+ Để xe (2) không đâm vào xe (1) thì quãng đường đi được tương đối của xe (2) so với xe (1) phải nhỏ hơn d.

 \( \Rightarrow \frac{v_{t}^{2}-v_{0}^{2}}{2a}<d\text{ }({{v}_{t}}=0;{{v}_{0}}={{v}_{2}}-{{v}_{1}}) \)

 \( \Rightarrow -\frac{{{({{v}_{2}}-{{v}_{1}})}^{2}}}{2a}<d \) vì  \( a<0 \) nên  \( a<-\frac{{{({{v}_{2}}-{{v}_{1}})}^{2}}}{2d} \).

Vậy, điều kiện để xe (2) không đâm vào xe (1) là  \( a<-\frac{{{({{v}_{2}}-{{v}_{1}})}^{2}}}{2d} \).

Nhận Dạy Kèm môn Vật lý Online qua ứng dụng Zoom, Google Meet,...

Các bài toán liên quan

Các sách tham khảo do Trung Tâm Nhân Tài Việt phát hành!

Không tìm thấy bài viết nào.

Các bài toán cùng chủ đề!


error: Content is protected !!
Menu