Lúc 6 giờ sáng một người đi xe đạp đuổi theo một người đi bộ đã đi được 8 km. Cả hai chuyển động thẳng đều với các vận tốc 12 km/h và 4 km/h.

Tìm vị trí và thời gian người đi xe đạp đuổi kịp người đi bộ.

Hướng dẫn giải:

– Chọn:

+ Chiều dương là chiều chuyển động.

+ Gốc tọa độ là vị trí của người đi xe đạp lúc 6 giờ.

+ Gốc thời gian là lúc 6 giờ sáng.

Ta có:  \( \left\{ \begin{align}  & {{v}_{1}}=4\text{ }km/h \\  & {{t}_{01}}=0 \\  & {{x}_{01}}=8\text{ }km \\ \end{align} \right. \) và  \( \left\{ \begin{align}  & {{v}_{2}}=12\text{ }km/h \\  & {{t}_{02}}=0 \\  & {{x}_{02}}=0 \\ \end{align} \right. \)

Các phương trình chuyển động:  \( \left\{ \begin{align} & {{x}_{1}}=4t+8\text{ }km \\  & {{x}_{2}}=12t\text{ }km \\ \end{align} \right. \)

– Khi gặp nhau:  \( {{x}_{1}}={{x}_{2}}\Leftrightarrow 4t+8=12t\Leftrightarrow t=1\text{ }(h) \)

Suy ra:  \( {{x}_{1}}={{x}_{2}}=12.1=12\text{ }km \)

Vậy người đi xe đạp đuổi kịp người đi bộ ở thời điểm t = 1 h (túc lúc 7 giờ) tại nơi các vị trí khởi hành 12 km.

Nhận Dạy Kèm môn Vật lý Online qua ứng dụng Zoom, Google Meet,...

Các bài toán liên quan

Các sách tham khảo do Trung Tâm Nhân Tài Việt phát hành!

Không tìm thấy bài viết nào.

Các bài toán cùng chủ đề!


error: Content is protected !!
Menu