Một người đi từ A đến B theo chuyển động thẳng. Nửa đoạn đường đầu người ấy đi với vận tốc trung bình 16 km/h. Trong nửa thời gian còn lại, người ấy đi với vận tốc 10 km/h và sau đi bộ với vận tốc 4 km/h.

Tính vận tốc trung bình trên cả đoạn đường.

Hướng dẫn giải:

+ Vận tốc trung bình của người ấy trên cả đoạn đường là:  \( \bar{v}=\frac{s}{t} \).

+ Thời gian chuyển động trên nửa đoạn đường đầu là:  \( {{t}_{1}}=\frac{{{s}_{1}}}{{{{\bar{v}}}_{1}}}=\frac{s}{2{{v}_{1}}} \).

+ Vận tốc trung bình trên nửa đoạn đường còn lại là:  \( {{\bar{v}}_{23}}=\frac{{{v}_{2}}+{{v}_{3}}}{2} \).

+ Thời gian chuyển động trên nửa đoạn đường còn lại là:  \( {{t}_{23}}=\frac{{{s}_{23}}}{{{{\bar{v}}}_{23}}}=\frac{s}{2{{{\bar{v}}}_{23}}} \).

\(\Rightarrow {{t}_{23}}=\frac{s}{2.\frac{{{v}_{2}}+{{v}_{3}}}{2}}=\frac{s}{{{v}_{2}}+{{v}_{3}}}\Rightarrow \bar{v}=\frac{s}{{{t}_{1}}+{{t}_{23}}}=\frac{s}{\frac{s}{2{{{\bar{v}}}_{1}}}+\frac{s}{{{v}_{2}}+{{v}_{3}}}}\)

 \( \Rightarrow \bar{v}=\frac{1}{\frac{1}{2{{{\bar{v}}}_{1}}}+\frac{1}{{{v}_{2}}+{{v}_{3}}}}=\frac{2{{{\bar{v}}}_{1}}({{v}_{1}}+{{v}_{3}})}{{{v}_{2}}+{{v}_{3}}+2{{{\bar{v}}}_{1}}}=\frac{2.16(10+4)}{10+4+2.16}\approx 9,7\text{ }km/h \)

Vậy, vận tốc trung bình của người ấy trên cả đoạn đường là  \( \bar{v}=9,7\text{ }km/h \).

Nhận Dạy Kèm môn Vật lý Online qua ứng dụng Zoom, Google Meet,...

Các bài toán liên quan

Các sách tham khảo do Trung Tâm Nhân Tài Việt phát hành!

Không tìm thấy bài viết nào.

Các bài toán cùng chủ đề!


error: Content is protected !!
Menu