Một người đứng ở sân ga nhìn đoàn tàu chuyển bánh nhanh dần đều. Toa (1) đi qua trước mặt người ấy trong t giây. Hỏi toa thứ n đi qua trước mặt người ấy trong bao lâu?

Áp dụng:  \( t=6\text{ }s;\text{ }n=7 \)

Hướng dẫn giải:

Gọi  \( \Delta s \) là chiều dài của một toa thì chiều dài của n toa là  \( n.\Delta s \); chiều dài của  \( (n-1) \) toa là  \( (n-1)\Delta s \).

+ Thời gian để toa thứ nhất đi qua trước mặt người quan sát là:  \( t=\sqrt{\frac{2\Delta s}{a}} \).

+ Thời gian để n toa đi qua trước mặt người quan sát là:

\({{t}_{n}}=\sqrt{\frac{2.n\Delta s}{n}}=\sqrt{n}.\sqrt{\frac{2\Delta s}{n}}=\sqrt{n}.t\)

+ Thời gian để (n – 1) toa đi qua trước mặt người quan sát là:

\({{t}_{n-1}}=\sqrt{\frac{2(n-1)\Delta s}{a}}=\sqrt{n-1}.\sqrt{\frac{2\Delta s}{a}}=\sqrt{n-1}.t\)

+ Thời gian để toa thứ n đi qua trước mặt người quan sát là:  \( \Delta t={{t}_{n}}-{{t}_{n-1}}=\left( \sqrt{n}-\sqrt{n-1} \right)t \)

+ Áp dụng:  \( t=6\text{ }s;\text{ }n=7 \) thì  \( \Delta t=\left( \sqrt{7}-\sqrt{7-1} \right).6=6\left( \sqrt{7}-\sqrt{6} \right)\text{ }s \).

Vậy, thời gian để toa thứ n đi qua trước mặt người quan sát là  \( \left( \sqrt{n}-\sqrt{n-1} \right)t \).

Nhận Dạy Kèm môn Vật lý Online qua ứng dụng Zoom, Google Meet,...

Các bài toán liên quan

Các sách tham khảo do Trung Tâm Nhân Tài Việt phát hành!

Không tìm thấy bài viết nào.

Các bài toán cùng chủ đề!


error: Content is protected !!
Menu