Một ô tô bắt đầu chuyển động nhanh dần đều với gia tốc \( 0,5\text{ }m/{{s}^{2}} \) đúng lúc một tàu điện vượt qua nó với vận tốc 18 km/h. Gia tốc của tàu điện là  \( 0,3\text{ }m/{{s}^{2}} \).

Hỏi khi ô tô đuổi kịp tàu điện thì vận tốc của ô tô là bao nhiêu?

Hướng dẫn giải:

– Chọn:

+ chiều dương là chiều chuyển động chung.

+ gốc tọa độ là vị trí khởi hành của ô tô.

+ gốc thời gian là lúc ô tô khởi hành.

Ta có các phương trình:

 \( \left\{ \begin{align}  & {{x}_{1}}=\frac{1}{2}{{a}_{1}}{{t}^{2}}=0,25{{t}^{2}}\text{ }m \\  & {{x}_{2}}=\frac{1}{2}{{a}_{2}}{{t}^{2}}+{{v}_{02}}t=0,15{{t}^{2}}+5t\text{ }m \\ \end{align} \right. \)

– Khi ô tô đuổi kịp tàu điện ta có:  \( {{x}_{2}}={{x}_{1}}\Leftrightarrow 0,15{{t}^{2}}+5t=0,25{{t}^{2}}\Leftrightarrow t=50\text{ }s \)

– Phương trình vận tốc của ô tô:  \( {{v}_{1}}={{a}_{1}}t=0,5t \)

Khi vừa đuổi kịp tàu điện, ô tô có vận tốc:  \( {{v}_{1}}=0,5.50=25\text{ }m/s \)

Nhận Dạy Kèm môn Vật lý Online qua ứng dụng Zoom, Google Meet,...

Các bài toán liên quan

Các sách tham khảo do Trung Tâm Nhân Tài Việt phát hành!

Không tìm thấy bài viết nào.

Các bài toán cùng chủ đề!


error: Content is protected !!
Menu