Một quả cầu nhỉ được đặt trên bề mặt của một thấu kính hội tụ nằm ngang có độ tụ D = 4 dp. Giữ cố định thấu kính, quả cầu được truyền vận tốc \( {{\vec{v}}_{0}} \) có độ lớn  \( {{v}_{0}}=5\text{ }m/s \) và hướng thẳng đứng đi lên dọc theo trục chính của thấu kính. Bỏ qua lực cản của không khí và lấy  \( g=10\text{ }m/{{s}^{2}} \). Tính thời gian mà ảnh của quả cầu qua thấu kính là ảnh thật trong quá trình chuyển động của quả cầu.

Hướng dẫn giải:

Chọn trục Ox thẳng đứng hướng lên, gắn với thấu kính, gốc O tại quang tâm, t = 0 lúc quả cầu được ném lên.

Phương trình chuyển động của quả cầu:  \( x=-\frac{1}{2}g{{t}^{2}}+{{v}_{0}}t \).

Ảnh của quả cầu qua thấu kính là ảnh thật nếu  \( x>f \), hay  \( -\frac{1}{2}g{{t}^{2}}+{{v}_{0}}t>f \).

Thay số  \( g=10\text{ }m/{{s}^{2}},{{v}_{0}}=5\text{ }m/s,\text{ }f=\frac{1}{D}=\frac{1}{4}=0,25\text{ }m \) ta được:

 \( 5{{t}^{2}}-50t+0,25<0\Leftrightarrow 0,05\text{ }s<t<0,95\text{ }s \).

Tức là thời gian  \( \Delta t=0,95-0,05=0,9\text{ }s \).

Nhận Dạy Kèm môn Vật lý Online qua ứng dụng Zoom, Google Meet,...

Các bài toán liên quan

Các sách tham khảo do Trung Tâm Nhân Tài Việt phát hành!

Không tìm thấy bài viết nào.


error: Content is protected !!
Menu