Một thang máy chuyển động lên cao với gia tốc \( 2\text{ }m/{{s}^{2}} \). Lúc thang máy có vận tốc 2,4 m/s thì từ trần thang máy có một vật rơi xuống. Trần thang máy cách sàn là h = 2,47 m. Hãy tính trong hệ quy chiếu gắn với mặt đất:

a) thời gian rơi.

b) độ dịch chuyển của vật

c) quãng đường vật đã đi được

Hướng dẫn giải:

a) Thời gian rơi của vật

Chọn hệ quy chiếu gắn với mặt đất, gốc tọa độ O tại sàn thang máy, chiều dương hướng lên; gốc thời gian lúc vật bắt đầu rơi.

Ta có:

+ Với sàn thang máy:  \( {{y}_{1}}={{y}_{01}}+{{v}_{01}}t+\frac{1}{2}{{a}_{1}}{{t}^{2}} \)

 \( \Rightarrow {{y}_{1}}=2,4t+\frac{1}{2}.2{{t}^{2}}=2,4t+{{t}^{2}} \)

+ Với vật rơi:  \( {{y}_{2}}={{y}_{02}}+{{v}_{02}}t+\frac{1}{2}{{a}_{2}}{{t}^{2}} \)

 \( \Rightarrow {{y}_{2}}=2,47+2,4t+\frac{1}{2}.(-10){{t}^{2}}=2,47+2,4t-5{{t}^{2}} \)

+ Khi vật chạm sàn thang máy thì:  \( {{y}_{1}}={{y}_{2}} \)

 \( \Rightarrow 2,4t+{{t}^{2}}=2,47+2,4t-5{{t}^{2}}\Leftrightarrow 6{{t}^{2}}-2,47=0\Leftrightarrow t=0,64\text{ }s \)

Vậy, thời gian rơi của vật là  \( t=0,64\text{ }s \).

b) Độ dịch chuyển vật

Độ dịch chuyển của vật là khoảng cách giữa vị trí ban đầu với vị trí của vật khi rơi chạm sàn thang máy:

 \( \Delta y=\left| y-{{y}_{0}} \right|=\left| (2,47+2,4t-5{{t}^{2}})-(2,47+2,4{{t}_{0}}-5t_{0}^{2}) \right| \)

 \( =\left| (2,47+2,4.0,64-5.0,{{64}^{2}})-(2,47+2,4.0-{{5.0}^{2}}) \right|=0,512\text{ }m \)

Vậy, độ dịch chuyển của vật so với hệ quy chiếu gắn với mặt đất là  \( \Delta y=0,512\text{ }m \).

c) Quãng đường vật đã đi được

+ Quãng đường đi được của vật bằng quãng đường vật đi lên và quãng đường vật đi xuống:  \( s={{s}_{1}}+{{s}_{2}} \).

+ Thời gian từ lúc vật bắt đầu rơi đến lúc vật đạt độ cao cực đại là:  \( {{t}_{1}}=\frac{v-{{v}_{02}}}{{{a}_{2}}}=\frac{0-2,4}{-10}=0,24\text{ }s \).

+ Thời gian vật rơi từ độ cao cực đại đến sàn thang máy là:  \( {{t}_{2}}=t-{{t}_{1}}=0,64-0,24=0,4\text{ }s \).

 \( \Rightarrow s=\Rightarrow s=\frac{v_{0}^{2}}{2g}+\frac{1}{2}gt_{2}^{2}=\frac{2,{{4}^{2}}}{2.10}+\frac{1}{2}.10.0,{{4}^{2}}=1,06\text{ }m \)

Vậy, quãng đường vật đã đi được là  \( s=1,06\text{ }m \).

Nhận Dạy Kèm môn Vật lý Online qua ứng dụng Zoom, Google Meet,...

Các bài toán liên quan

Các bài toán cùng chủ đề!

Các sách tham khảo do Trung Tâm Nhân Tài Việt phát hành!

Không tìm thấy bài viết nào.


error: Content is protected !!
Menu