Một vật chuyển động nhanh dần đều đi được những đoạn đường \( {{s}_{1}}=24\text{ }m \) và  \( {{s}_{2}}=64\text{ }m \) trong hai khoảng thời gian liên tiếp bằng nhau là 4 s. Xác định vận tốc ban đầu và gia tốc của vật.

Hướng dẫn giải:

Ta có công thức tính đường đi:  \( s=\frac{1}{2}a{{t}^{2}}+{{v}_{0}}t \)

Theo đề:  \( \left\{ \begin{align}  & {{t}_{1}}=4\text{ }s:\text{ }{{s}_{1}}=24\text{ }m \\  & {{t}_{2}}=8\text{ }s:\text{ }{{s}_{2}}=88\text{ }m \\ \end{align} \right. \)

Vậy:  \( \left\{ \begin{align}  & 8a+4{{v}_{0}}=24 \\  & 32a+8{{v}_{0}}=88 \\ \end{align} \right. \)

Giải hệ phương trình này ta được:  \( a=2,5\text{ }m/{{s}^{2}};\text{ }{{v}_{0}}=1\text{ }m/s \)

Các bài toán liên quan

Các sách tham khảo do Trung Tâm Nhân Tài Việt phát hành!

Không tìm thấy bài viết nào.

Các bài toán cùng chủ đề!

Hệ Thống Trung Tâm Giáo Dục Nhân Tài Việt!


error: Content is protected !!
Menu