Một vật chuyển động thẳng nhanh dần đều với gia tốc a từ trạng thái đứng yên và đi được quãng đường s trong thời gian t. Hãy tính:

a) Khoảng thời gian vật đi hết 1 m đầu tiên.

b) Khoảng thời gian vật đi hết 1 m cuối cùng.

Hướng dẫn giải:

Vật chuyển động từ trạng thái đứng yên nên  \( {{v}_{0}}=0;\text{ }s=\frac{1}{2}a{{t}^{2}}\Rightarrow t=\sqrt{\frac{2s}{a}} \).

a) Khoảng thời gian vật đi hết 1 m đầu tiên: \( {{s}_{1}}=1\text{ }m\Rightarrow {{t}_{1}}=\sqrt{\frac{2}{a}} \).

b) Khoảng thời gian vật đi hết 1 m cuối cùng

+ Khoảng thời gian vật đi hết quãng đường s (m) là:  \( t=\sqrt{\frac{2s}{a}} \).

+ Khoảng thời gian vật đi hết quãng đường  \( (s-1)\text{ }(m) \) là:  \( {t}’=\sqrt{\frac{2(s-1)}{a}} \).

+ Khoảng thời gian vật đi hết 1 m cuối cùng là:  \( \Delta t=t-{t}’ \).

 \( \Rightarrow \Delta t=\sqrt{\frac{2s}{a}}-\sqrt{\frac{2(s-1)}{a}}=\sqrt{\frac{2}{a}}\left( \sqrt{s}-\sqrt{s-1} \right) \)

Vậy, khoảng thời gian vật đi hết 1 m cuối cùng là  \( \Delta t=\sqrt{\frac{2}{a}}\left( \sqrt{s}-\sqrt{s-1} \right) \).

Nhận Dạy Kèm môn Vật lý Online qua ứng dụng Zoom, Google Meet,...

Các bài toán liên quan

Các sách tham khảo do Trung Tâm Nhân Tài Việt phát hành!

Không tìm thấy bài viết nào.

Các bài toán cùng chủ đề!


error: Content is protected !!
Menu