Một vật chuyển động theo phương trình: \( x=4{{t}^{2}}+20t \) (cm; s)

a) Tính quãng đường vật đi được từ \( {{t}_{1}}=2\text{ }s \) đến \( {{t}_{2}}=5\text{ }s \). Suy ra vận tốc trung bình trong khoảng thời gian này.

b) Tính vận tốc lúc \( t=3\text{ }s \)

Hướng dẫn giải:

a) Quãng đường vật đi được từ \( {{t}_{1}}=2\text{ }s \) đến \( {{t}_{2}}=5\text{ }s \) và vận tốc trung bình của nó:

+ Quãng đường vật đi được  \( {{t}_{1}}=2\text{ }s \) đến  \( {{t}_{2}}=5\text{ }s \):

 \( s=\left| {{x}_{2}}-{{x}_{1}} \right|=\left| ({{4.5}^{2}}+20.5)-({{4.2}^{2}}+20.2) \right|=\left| 200-56 \right|\Rightarrow s=144\text{ }cm \).

+ Vận tốc trung bình trong khoảng thời gian này là:

 \( \bar{v}=\frac{s}{t}=\frac{s}{{{t}_{2}}-{{t}_{1}}}=\frac{144}{5-2}=48\text{ }cm/s \)

Vậy, quãng đường vật đi được là s = 144 cm; vận tốc trung bình của vật trong khoảng thời gian này là  \( \bar{v}=48\text{ }cm/s \).

b) Vận tốc của vật lúc t = 3 s.

Từ phương trình chuyển động của vật:  \( x=4{{t}^{2}}+20t\Rightarrow {{v}_{0}}=20\text{ }cm/s;\text{ }a=8\text{ }cm/{{s}^{2}} \).

 \( \Rightarrow {{v}_{t}}={{v}_{0}}+at=20+8.3=44\text{ }cm/s \).

Vậy, vận tốc của vật lúc t = 3 s là  \( {{v}_{t}}=44\text{ }cm/s \).

Nhận Dạy Kèm môn Vật lý Online qua ứng dụng Zoom, Google Meet,...

Các bài toán liên quan

Các sách tham khảo do Trung Tâm Nhân Tài Việt phát hành!

Không tìm thấy bài viết nào.

Các bài toán cùng chủ đề!


error: Content is protected !!
Menu