Một vật rơi tự do tại nơi có  \( g=10\text{ }m/{{s}^{2}} \). Thời gian rơi là 10 s. Hãy tính:

a) Thời gian vật rơi một mét đầu tiên.

b) Thời gian vật rơi một mét cuối cùng.

Hướng dẫn giải:

a) Thời gian vật rơi một mét đầu tiên

Ta có: ${{t}_{1}}=\sqrt{\frac{2{{h}_{1}}}{g}}=\sqrt{\frac{2.1}{10}}=0,45\text{ }s$.

Vậy, thời gian vật rơi trong mét đầu tiên là ${{t}_{1}}=0,45\text{ }s$.

b) Thời gian vật rơi một mét cuối cùng

Gọi h là quãng đường rơi của vật, t là thời gian rơi của vật (t = 10 s).

+ Thời gian rơi quãng đường h của vật là: \(t=\sqrt{\frac{2h}{g}}\).

+ Thời gian rơi quãng đường $(h-1)\text{ }m$ đầu tiên của vật là:

${t}’=\sqrt{\frac{2(h-1)}{g}}=\sqrt{\frac{2h}{g}-\frac{2}{g}}=\sqrt{{{t}^{2}}-\frac{2}{g}}=\sqrt{{{10}^{2}}-\frac{2}{10}}=9,99\text{ }s$

+ Thời gian vật rơi một mét cuối cùng là: $\Delta t=t-{t}’=10-9,99=0,01\text{ }s$.

Vậy, thời gian vật rơi một mét cuối cùng là 0,01 s.

Nhận Dạy Kèm môn Vật lý Online qua ứng dụng Zoom, Google Meet,...

Các bài toán liên quan

Các sách tham khảo do Trung Tâm Nhân Tài Việt phát hành!

Không tìm thấy bài viết nào.

Các bài toán cùng chủ đề!


error: Content is protected !!
Menu