Một vật rơi tự do từ độ cao 19,6 m xuống đất. Tính thời gian rơi và vận tốc chạm đất. (Lấy \( g=9,8\text{ }m/{{s}^{2}} \))

Hướng dẫn giải:

Ta có phương trình của quãng đường rơi và vận tốc rơi:

$s=\frac{1}{2}g{{t}^{2}};\text{ }v=gt$

Với s = 19,6 m ta suy ra: $t=\sqrt{\frac{2s}{g}}=\sqrt{\frac{2.19,6}{9,8}}=2\text{ }s$

Suy ra: $v=gt=9,8.2=19,6\text{ }m/s$

Các bài toán liên quan

Các sách tham khảo do Trung Tâm Nhân Tài Việt phát hành!

Không tìm thấy bài viết nào.

Các bài toán cùng chủ đề!


error: Content is protected !!
Menu