Một xe chạy trong 5 giờ; 2 giờ đầu xe chạy với vận tốc trung bình \( 60\text{ }km/h \); 3 giờ sau xe chạy với vận tốc trung bình  \( 40\text{ }km/h \).

Tính vận tốc trung bình của xe trong suốt thời gian chuyển động.

Hướng dẫn giải:

Ta có:  \( \bar{v}=\frac{60.2+40.3}{5}=\frac{240}{5}=48\text{ }km/h \)

Các bài toán liên quan

Các sách tham khảo do Trung Tâm Nhân Tài Việt phát hành!

Không tìm thấy bài viết nào.

Các bài toán cùng chủ đề!

Hệ Thống Trung Tâm Giáo Dục Nhân Tài Việt!


error: Content is protected !!
Menu