Một xe chạy trong 5 giờ; 2 giờ đầu xe chạy với vận tốc trung bình \( 60\text{ }km/h \); 3 giờ sau xe chạy với vận tốc trung bình  \( 40\text{ }km/h \).

Tính vận tốc trung bình của xe trong suốt thời gian chuyển động.

Hướng dẫn giải:

Ta có:  \( \bar{v}=\frac{60.2+40.3}{5}=\frac{240}{5}=48\text{ }km/h \)

Nhận Dạy Kèm môn Vật lý Online qua ứng dụng Zoom, Google Meet,...

Các bài toán liên quan

Các sách tham khảo do Trung Tâm Nhân Tài Việt phát hành!

Không tìm thấy bài viết nào.


error: Content is protected !!
Menu