Một xe chuyển động nhanh dần đều đi trên hai đoạn đường liên tiếp bằng nhau 100 m, lần lượt trong 5 s và 3,5 s. Tính gia tốc.

Hướng dẫn giải:

+ Trong 100 m đầu ứng với thời gian  \( {{t}_{1}}=5\text{ }s \), ta có:  \( {{s}_{1}}={{v}_{0}}{{t}_{1}}+\frac{1}{2}at_{1}^{2}\Rightarrow 100=5{{v}_{0}}+\frac{1}{2}a{{.5}^{2}} \)

 \( \Rightarrow 100=5{{v}_{0}}+12,5a \)          (1)

+ Trong 200 m (cả hai đoạn đường) ứng với thời gian  \( {{t}_{12}}={{t}_{1}}+{{t}_{2}}=5+3,5=8,5\text{ }s \), ta có:

 \( {{s}_{12}}={{v}_{0}}{{t}_{12}}+\frac{1}{2}at_{12}^{2}\Rightarrow 200=8,5{{v}_{0}}+\frac{1}{2}a.8,{{5}^{2}} \)

 \( \Rightarrow 200=8,5{{v}_{0}}+36,125a \)    (2)

+ Giải hệ (1) và (2), ta được:  \( a=2\text{ }m/{{s}^{2}} \).

Vậy, gia tốc của xe là  \( a=2\text{ }m/{{s}^{2}} \).

Nhận Dạy Kèm môn Vật lý Online qua ứng dụng Zoom, Google Meet,...

Các bài toán liên quan

Các sách tham khảo do Trung Tâm Nhân Tài Việt phát hành!

Không tìm thấy bài viết nào.

Các bài toán cùng chủ đề!


error: Content is protected !!
Menu