Một xe chuyển động nhanh dần đều đi trên hai đoạn đường liên tiếp bằng nhau 100 m, lần lượt trong 5 s và 3,5 s. Tính gia tốc.

Hướng dẫn giải:

+ Trong 100 m đầu ứng với thời gian  \( {{t}_{1}}=5\text{ }s \), ta có:  \( {{s}_{1}}={{v}_{0}}{{t}_{1}}+\frac{1}{2}at_{1}^{2}\Rightarrow 100=5{{v}_{0}}+\frac{1}{2}a{{.5}^{2}} \)

 \( \Rightarrow 100=5{{v}_{0}}+12,5a \)          (1)

+ Trong 200 m (cả hai đoạn đường) ứng với thời gian  \( {{t}_{12}}={{t}_{1}}+{{t}_{2}}=5+3,5=8,5\text{ }s \), ta có:

 \( {{s}_{12}}={{v}_{0}}{{t}_{12}}+\frac{1}{2}at_{12}^{2}\Rightarrow 200=8,5{{v}_{0}}+\frac{1}{2}a.8,{{5}^{2}} \)

 \( \Rightarrow 200=8,5{{v}_{0}}+36,125a \)    (2)

+ Giải hệ (1) và (2), ta được:  \( a=2\text{ }m/{{s}^{2}} \).

Vậy, gia tốc của xe là  \( a=2\text{ }m/{{s}^{2}} \).

Các bài toán liên quan

Các sách tham khảo do Trung Tâm Nhân Tài Việt phát hành!

Không tìm thấy bài viết nào.

Các bài toán cùng chủ đề!


error: Content is protected !!
Menu