Một xe đạp đi nửa đoạn đường đầu tiên với vận tốc trung bình \( 12\text{ }km/h \) và nửa đoạn đường sau với vận tốc trung bình  \( 20\text{ }km/h \).

Tính vận tốc trung bình trên cả đoạn đường.

Hướng dẫn giải:

Ta có:  \( \bar{v}=\frac{\ell }{{{t}_{1}}+{{t}_{2}}} \)

Nhưng:  \( {{t}_{1}}=\frac{\ell }{2{{{\bar{v}}}_{1}}};\text{ }{{t}_{2}}=\frac{\ell }{2{{{\bar{v}}}_{2}}} \)

Do đó:  \( \bar{v}=\frac{\ell }{\frac{\ell }{2}\left( \frac{1}{{{{\bar{v}}}_{1}}}+\frac{1}{{{{\bar{v}}}_{2}}} \right)}=\frac{2{{{\bar{v}}}_{1}}.{{{\bar{v}}}_{2}}}{{{{\bar{v}}}_{1}}+{{{\bar{v}}}_{2}}}=15\text{ }km/h \)

Các bài toán liên quan

Các sách tham khảo do Trung Tâm Nhân Tài Việt phát hành!

Không tìm thấy bài viết nào.

Các bài toán cùng chủ đề!


error: Content is protected !!
Menu