Phương trình của một vật chuyển động thẳng là: \( x=80{{t}^{2}}+50t+10 \) (cm; s)

a) Tính gia tốc của chuyển động.

b) Tính vận tốc lúc \( t=1\text{ }s \).

c) Định vị trí vật lúc vận tốc là \( 130\text{ }cm/s \).

Hướng dẫn giải:

So sánh phương trình:  \( x=80{{t}^{2}}+50t+10 \) với phương trình cơ bản:  \( x={{x}_{0}}+{{v}_{0}}t+\frac{1}{2}a{{t}^{2}} \) ta được  \( a=160\text{ }cm/{{s}^{2}}=1,6\text{ }m/{{s}^{2}} và {{v}_{0}}=50\text{ }cm/s \).

a) Gia tốc của chuyển động

Vậy gia tốc của chuyển động là  \( a=1,6\text{ }m/{{s}^{2}} \).

b) Vận tốc của vật lúc \( t=1\text{ }s \)

 \( \Rightarrow {{v}_{1}}={{v}_{0}}+at=50+160.1=210\text{ }cm/s=2,1\text{ }m/s \)

Vậy, vận tốc của vật lúc t = 1 s là  \( {{v}_{1}}=2,1\text{ }m/s \).

c) Vị trí vật lúc có vận tốc 130 cm/s

+ Khi  \( {{v}_{2}}=130\text{ }cm/s \) thì  \( {{t}_{2}}=\frac{{{v}_{2}}-{{v}_{0}}}{a}=\frac{130-50}{160}=0,5\text{ }s \).

+ Vị trí vật lúc có vận tốc 130 cm/s là:  \( {{x}_{2}}=80.0,{{5}^{2}}+50.0,5+10=55\text{ }cm \)

+ Vậy, vị trí vật lúc có vận tốc 130 cm/s là x2 = 55 cm.

Các bài toán liên quan

Các sách tham khảo do Trung Tâm Nhân Tài Việt phát hành!

Không tìm thấy bài viết nào.

Các bài toán cùng chủ đề!


error: Content is protected !!
Menu