Phương trình của một vật chuyển động thẳng là: \( x=80{{t}^{2}}+50t+10 \) (cm; s)

a) Tính gia tốc của chuyển động.

b) Tính vận tốc lúc \( t=1\text{ }s \).

c) Định vị trí vật lúc vận tốc là \( 130\text{ }cm/s \).

Hướng dẫn giải:

So sánh phương trình:  \( x=80{{t}^{2}}+50t+10 \) với phương trình cơ bản:  \( x={{x}_{0}}+{{v}_{0}}t+\frac{1}{2}a{{t}^{2}} \) ta được  \( a=160\text{ }cm/{{s}^{2}}=1,6\text{ }m/{{s}^{2}} và {{v}_{0}}=50\text{ }cm/s \).

a) Gia tốc của chuyển động

Vậy gia tốc của chuyển động là  \( a=1,6\text{ }m/{{s}^{2}} \).

b) Vận tốc của vật lúc \( t=1\text{ }s \)

 \( \Rightarrow {{v}_{1}}={{v}_{0}}+at=50+160.1=210\text{ }cm/s=2,1\text{ }m/s \)

Vậy, vận tốc của vật lúc t = 1 s là  \( {{v}_{1}}=2,1\text{ }m/s \).

c) Vị trí vật lúc có vận tốc 130 cm/s

+ Khi  \( {{v}_{2}}=130\text{ }cm/s \) thì  \( {{t}_{2}}=\frac{{{v}_{2}}-{{v}_{0}}}{a}=\frac{130-50}{160}=0,5\text{ }s \).

+ Vị trí vật lúc có vận tốc 130 cm/s là:  \( {{x}_{2}}=80.0,{{5}^{2}}+50.0,5+10=55\text{ }cm \)

+ Vậy, vị trí vật lúc có vận tốc 130 cm/s là x2 = 55 cm.

Nhận Dạy Kèm môn Vật lý Online qua ứng dụng Zoom, Google Meet,...

Các bài toán liên quan

Các sách tham khảo do Trung Tâm Nhân Tài Việt phát hành!

Không tìm thấy bài viết nào.

Các bài toán cùng chủ đề!


error: Content is protected !!
Menu