Sau 10 s đoàn tàu giảm vận tốc từ 54 km/h xuống 18 km/h. Nó chuyển động đều trong 30 s tiếp theo. Sau cùng nó chuyển động chậm dần đều và đi thêm 10 s thì ngừng hẳn.

Tính gia tốc trong mỗi giai đoạn.

Hướng dẫn giải:

Ta có: 54 km/h = 15 m/s; 18 km/h = 5 m/s.

+ Giai đoạn (I): \({{a}_{1}}=\frac{{{v}_{1}}-{{v}_{0}}}{{{t}_{1}}}=\frac{5-15}{10}=-1\text{ }m/{{s}^{2}}\).

+ Giai đoạn (II):  \( {{a}_{2}}=0 \) (Chuyển động đều).

+ Giai đoạn (III):  \( {{a}_{3}}=\frac{{{v}_{3}}-{{v}_{2}}}{{{t}_{3}}}=\frac{0-5}{10}=-0,5\text{ }m/{{s}^{2}} \).

Vậy gia tốc trong ba giai đoạn chuyển động là  \( {{a}_{1}}=-1\text{ }m/{{s}^{2}};\text{ }{{a}_{2}}=0;\text{ }{{a}_{3}}=-0,5\text{ }m/{{s}^{2}} \).

Nhận Dạy Kèm môn Vật lý Online qua ứng dụng Zoom, Google Meet,...

Các bài toán liên quan

Các sách tham khảo do Trung Tâm Nhân Tài Việt phát hành!

Không tìm thấy bài viết nào.

Các bài toán cùng chủ đề!


error: Content is protected !!
Menu