Từ độ cao h = 20 m, phải ném một vật thẳng đứng với vận tốc \( {{v}_{0}} \) bằng bao nhiêu để vật này tới mặt đất sớm hơn 1 s so với rơi tự do? (Lấy  \( g=10\text{ }m/{{s}^{2}} \))

Hướng dẫn giải:

– Các phương trình chuyển động:

 \( \left\{ \begin{align} & s=\frac{1}{2}g{{t}^{2}}\begin{matrix} {} & (\text{rơi tự do }) \\\end{matrix} \\ & {s}’=\frac{1}{2}g{{{{t}’}}^{2}}+{{v}_{0}}{t}’\begin{matrix} {} & (\text{ném thẳng đứng }) \\\end{matrix} \\ \end{align} \right. \)

Theo đề:  \( s={s}’=h\Rightarrow {t}'<t\Rightarrow {{v}_{0}}> \)0: phải ném hướng xuống.

Khi chạm đất:  \( t=\sqrt{\frac{2h}{g}}=\sqrt{\frac{2.20}{10}}=2\text{ }s \)

 \( 5{{{t}’}^{2}}+{{v}_{0}}{t}’-20=0\Rightarrow {t}’=\frac{\sqrt{v_{0}^{2}+2gh}-{{v}_{0}}}{g}=\frac{\sqrt{v_{0}^{2}+400}-{{v}_{0}}}{10} \)

– Theo đề:  \( t-{t}’=1\Rightarrow 2-\frac{\sqrt{v_{0}^{2}+400}-{{v}_{0}}}{10}=1 \)

 \( \Leftrightarrow \sqrt{v_{0}^{2}+400}={{v}_{0}}+10\Rightarrow {{v}_{0}}=15\text{ }m/s \)

Nhận Dạy Kèm môn Vật lý Online qua ứng dụng Zoom, Google Meet,...

Các bài toán liên quan

Các bài toán cùng chủ đề!

Các sách tham khảo do Trung Tâm Nhân Tài Việt phát hành!

Không tìm thấy bài viết nào.


error: Content is protected !!
Menu