Từ một đỉnh tháp người ta buông rơi một vật. Một giây sau ở tầng tháp thấp hơn 10 m người ta buông rơi vật thứ hai.

Hai vật sẽ đụng nhau bao lâu sau khi vật thứ nhất được buông rơi? (Lấy  \( g=10\text{ }m/{{s}^{2}} \))

Hướng dẫn giải:

Chọn hệ quy chiếu và gốc thời gian như hình vẽ.

Các phương trình tọa độ là:  \( \left\{ \begin{align}  & {{y}_{1}}=\frac{1}{2}g{{t}^{2}}\text{ }(m) \\  & {{y}_{2}}=\frac{1}{2}g{{(t-1)}^{2}}+10\text{ }(m) \\ \end{align} \right. \)

Khi đụng nhau:  \( {{y}_{1}}={{y}_{2}}\Leftrightarrow \frac{1}{2}g{{t}^{2}}-gt+\frac{1}{2}g+10=\frac{1}{2}g{{t}^{2}}\Leftrightarrow t=1,5\text{ }s \)

Nhận Dạy Kèm môn Vật lý Online qua ứng dụng Zoom, Google Meet,...

Các bài toán liên quan

Các bài toán cùng chủ đề!

Các sách tham khảo do Trung Tâm Nhân Tài Việt phát hành!

Không tìm thấy bài viết nào.


error: Content is protected !!
Menu