Từ vách núi, một người buôn rơi một hòn đá xuống vực sâu. Từ lúc buông đến lúc nghe tiếng hòn đá chạm đáy vực hết 6,5 s. Tính:

a) thời gian rơi.

b) khoảng cách từ vách núi tới đáy vực

(Cho  \( g=10\text{ }m/{{s}^{2}} \), vận tốc truyền của âm là 360 m/s)

Hướng dẫn giải:

a) Thời gian rơi

– Chọn gốc thời gian và chiều dương thích hợp, ta có phương trình quãng đường rơi và phương trình truyền âm là

 \( \left\{ \begin{align}  & {{s}_{1}}=\frac{1}{2}g{{t}^{2}} \\  & {{s}_{2}}=vt \\ \end{align} \right. \)

Suy ra thời gian rơi và thời gian âm truyền:  \( {{t}_{1}}=\sqrt{\frac{2h}{g}};\text{ }{{t}_{2}}=\frac{h}{v} \)

– Theo đề ta có:  \( {{t}_{1}}+{{t}_{2}}=6,5\text{ }s \)

Mặt khác:  \( \frac{gt_{1}^{2}}{2}=v{{t}_{2}}\Rightarrow t_{1}^{2}=72{{t}_{2}} \)

Vậy  \( \frac{t_{1}^{2}}{72}+{{t}_{1}}=6,5\Rightarrow {{t}_{1}}=6\text{ }s \)

 \( \Rightarrow {{t}_{2}}=0,5\text{ }s \)

b) Khoảng cách

Ta có:  \( h=v{{t}_{2}}=360.0,5=180\text{ }m \)

Nhận Dạy Kèm môn Vật lý Online qua ứng dụng Zoom, Google Meet,...

Các bài toán liên quan

Các bài toán cùng chủ đề!

Các sách tham khảo do Trung Tâm Nhân Tài Việt phát hành!

Không tìm thấy bài viết nào.


error: Content is protected !!
Menu