Từ vách núi, một người buôn rơi một hòn đá xuống vực sâu. Từ lúc buông đến lúc nghe tiếng hòn đá chạm đáy vực hết 6,5 s. Tính:

a) thời gian rơi.

b) khoảng cách từ vách núi tới đáy vực

(Cho  \( g=10\text{ }m/{{s}^{2}} \), vận tốc truyền của âm là 360 m/s)

Hướng dẫn giải:

a) Thời gian rơi

– Chọn gốc thời gian và chiều dương thích hợp, ta có phương trình quãng đường rơi và phương trình truyền âm là

 \( \left\{ \begin{align}  & {{s}_{1}}=\frac{1}{2}g{{t}^{2}} \\  & {{s}_{2}}=vt \\ \end{align} \right. \)

Suy ra thời gian rơi và thời gian âm truyền:  \( {{t}_{1}}=\sqrt{\frac{2h}{g}};\text{ }{{t}_{2}}=\frac{h}{v} \)

– Theo đề ta có:  \( {{t}_{1}}+{{t}_{2}}=6,5\text{ }s \)

Mặt khác:  \( \frac{gt_{1}^{2}}{2}=v{{t}_{2}}\Rightarrow t_{1}^{2}=72{{t}_{2}} \)

Vậy  \( \frac{t_{1}^{2}}{72}+{{t}_{1}}=6,5\Rightarrow {{t}_{1}}=6\text{ }s \)

 \( \Rightarrow {{t}_{2}}=0,5\text{ }s \)

b) Khoảng cách

Ta có:  \( h=v{{t}_{2}}=360.0,5=180\text{ }m \)

Các bài toán liên quan

Các bài toán cùng chủ đề!

Các sách tham khảo do Trung Tâm Nhân Tài Việt phát hành!

Không tìm thấy bài viết nào.


error: Content is protected !!
Menu