Một con lắc đơn dao động điều hòa tại một nơi trên mặt đất. Trong thời gian t con lắc thực hiện được 60 dao động toàn phần. Thay đổi chiều dài của con lắc một đoạn 44 cm thì cũng trong thời gian t, con lắc thực hiện được 50 dao động toàn phần. Tính chiều dài ban đầu của con lắc.

Hướng dẫn giải:

Số dao động toàn phần con lắc thực hiện trong thời gian t.

Trong đó tần số của con lắc đơn:  \( f=\frac{1}{2\pi }\sqrt{\frac{g}{\ell }} \).

Suy ra:  \( \frac{{{N}_{2}}}{{{N}_{1}}}=\frac{{{f}_{2}}}{{{f}_{1}}}=\sqrt{\frac{{{\ell }_{1}}}{{{\ell }_{2}}}}\Rightarrow \frac{50}{60}=\sqrt{\frac{{{\ell }_{1}}}{{{\ell }_{1}}+44}}\Rightarrow {{\ell }_{1}}=100\text{ }cm \).

Nhận Dạy Kèm môn Vật lý Online qua ứng dụng Zoom, Google Meet,...

Các bài toán liên quan

Các sách tham khảo do Trung Tâm Nhân Tài Việt phát hành!

Không tìm thấy bài viết nào.


error: Content is protected !!
Menu