Sau 2 s kể từ lúc giọt nước thứ hai bắt đầu rơi, khoảng cách giữa hai giọt nước là 25 m.

Tính xem giọt nước thứ hai được nhỏ rơi trễ hơn giọt nước thứ nhất bao lâu? (Lấy  \( g=10\text{ }m/{{s}^{2}} \))

Hướng dẫn giải:

– Đặt  \( \theta \)  là khoảng thời gian giọt nước thứ hai được nhỏ rơi trễ hơn giọt nước thứ nhất. Ta có các phương trình quãng đường rơi của các giọt nước:

\(\left\{ \begin{align} & {{s}_{1}}=\frac{1}{2}g{{(t+\theta )}^{2}} \\  & {{s}_{2}}=\frac{1}{2}g{{t}^{2}} \\ \end{align} \right.\)

– Theo đề bài:

\(t=2\text{ }s:\text{ }{{s}_{1}}-{{s}_{2}}=25\text{ }m\Rightarrow \frac{1}{2}g\left[ {{(2+\theta )}^{2}}-{{2}^{2}} \right]=25\Leftrightarrow \theta (\theta +4)=5\Leftrightarrow \left[ \begin{align} {{\theta }_{1}}=1\text{ }s\text{   }(n) & \\  {{\theta }_{2}}=-5\text{ }s\text{ }(l) & \\ \end{align} \right.\)

Vậy giọt nước thứ hai rơi trễ hơn giọt nước thứ nhất 1 s.

Các bài toán liên quan

Các bài toán cùng chủ đề!

Các sách tham khảo do Trung Tâm Nhân Tài Việt phát hành!

Không tìm thấy bài viết nào.

Hệ Thống Trung Tâm Giáo Dục Nhân Tài Việt!


error: Content is protected !!
Menu