Một đoàn tàu chuyển bánh chạy thẳng nhanh dần đều. Hết kilomet thứ nhất vận tốc của nó tăng lên được 10 m/s. Sau khi đi hết kilomet thứ hai vận tốc của nó tăng lên một lượng bao nhiêu?

Hướng dẫn giải:

+ Quãng đường (1) (hết kilomet thứ nhất):  \( v_{1}^{2}-v_{0}^{2}=2a{{s}_{1}} \)

 \( \Rightarrow a=\frac{v_{1}^{2}-v_{0}^{2}}{2{{s}_{1}}}=\frac{{{10}^{2}}-{{0}^{2}}}{2.1000}=0,05\text{ }m/{{s}^{2}} \)

+ Quãng đường (2) (hết kilomet thứ hai):  \( v_{2}^{2}-v_{1}^{2}=2a{{s}_{2}} \)

 \( \Rightarrow v_{2}^{2}=v_{1}^{2}+2a{{s}_{2}}={{10}^{2}}+2.0,05.1000=200 \)

 \( \Rightarrow {{v}_{2}}=\sqrt{200}\approx 14,1\text{ }m/s \)

 \( \Rightarrow \Delta v={{v}_{2}}-{{v}_{1}}=14,1-10=4,1\text{ }m/s \)

Vậy, độ tăng vận tốc của đoàn tàu sau khi đi hết  kilomet thứ hai là  \( \Delta v=4,1\text{ }m/s \).

Nhận Dạy Kèm môn Vật lý Online qua ứng dụng Zoom, Google Meet,...

Các bài toán liên quan

Các sách tham khảo do Trung Tâm Nhân Tài Việt phát hành!

Không tìm thấy bài viết nào.

Các bài toán cùng chủ đề!


error: Content is protected !!
Menu