Một người đi xe đạp lên dốc dài 50 m theo chuyển động thẳng chậm dần đều. Vận tốc lúc bắt đầu lên dốc là 18 km/h và vận tốc cuối là 3 m/s.

Tính gia tốc và thời gian lên dốc.

Hướng dẫn giải:

Ta có:  \( a=\frac{{{v}^{2}}-v_{0}^{2}}{2s}=\frac{{{3}^{2}}-{{5}^{2}}}{2.50} \)

 \( a=-0,16\text{ }m/{{s}^{2}} \)

Suy ra:  \( t=\frac{v-{{v}_{0}}}{a}=\frac{3-5}{-0,16}=12,5\text{ }s \)

Nhận Dạy Kèm môn Vật lý Online qua ứng dụng Zoom, Google Meet,...

Các bài toán liên quan

Các sách tham khảo do Trung Tâm Nhân Tài Việt phát hành!

Không tìm thấy bài viết nào.

Các bài toán cùng chủ đề!


error: Content is protected !!
Menu