Một người đi xe đạp lên dốc dài 50 m theo chuyển động thẳng chậm dần đều. Vận tốc lúc bắt đầu lên dốc là 18 km/h và vận tốc cuối là 3 m/s.

Tính gia tốc và thời gian lên dốc.

Hướng dẫn giải:

Ta có:  \( a=\frac{{{v}^{2}}-v_{0}^{2}}{2s}=\frac{{{3}^{2}}-{{5}^{2}}}{2.50} \)

 \( a=-0,16\text{ }m/{{s}^{2}} \)

Suy ra:  \( t=\frac{v-{{v}_{0}}}{a}=\frac{3-5}{-0,16}=12,5\text{ }s \)

Các bài toán liên quan

Các sách tham khảo do Trung Tâm Nhân Tài Việt phát hành!

Không tìm thấy bài viết nào.

Các bài toán cùng chủ đề!


error: Content is protected !!
Menu