Một xe chuyển động thẳng nhanh dần đều với vận tốc đầu \( {{v}_{0}}=18\text{ }km/h \). Trong giây thứ tư kể từ lúc bắt đầu chuyển động nhanh dần, xe đi được 12 m. Hãy tính:

a) Gia tốc của vật.

b) Quãng đường đi được sau 10 s.

Hướng dẫn giải:

a) Gia tốc

Phương trình đường đi là:  \( s=\frac{1}{2}a{{t}^{2}}+{{v}_{0}}t \)

Sau 3 giây, ta có:  \( {{s}_{3}}=\frac{9}{2}a+3{{v}_{0}} \)

Sau 4 giây, ta có:  \( {{s}_{4}}=\frac{16}{2}a+4{{v}_{0}} \)

Quãng đường xe đi được trong giây thứ tư là:  \( \Delta {{s}_{4}}={{s}_{4}}-{{s}_{3}}=\frac{7}{2}a+{{v}_{0}} \)

Vậy:  \( a=\frac{2}{7}(\Delta {{s}_{4}}-{{v}_{0}})=\frac{2}{7}(12-5)=2\text{ }m/{{s}^{2}} \)

b) Quãng đường:

Với  \( t=10\text{ }s \), ta có:  \( {{s}_{10}}=\frac{1}{2}{{.2.10}^{2}}+5.10=150\text{ }m \)

Nhận Dạy Kèm môn Vật lý Online qua ứng dụng Zoom, Google Meet,...

Các bài toán liên quan

Các sách tham khảo do Trung Tâm Nhân Tài Việt phát hành!

Không tìm thấy bài viết nào.

Các bài toán cùng chủ đề!


error: Content is protected !!
Menu