Lúc 7 giờ có một xe khởi hành từ A chuyển động về B theo chuyển động thẳng đều với vận tốc 40 km/h. Lúc 7h30 một xe khác khởi hành từ B đi về A theo chuyển động thẳng đều với vận tốc 50 km/h. Cho AB = 110 km.

a) Xác định vị trí của mỗi xe và khoảng cách giữa chúng lúc 8 h và lúc 9 h.

b) Hai xe gặp nhau lúc mấy giờ? Ở đâu.

Hướng dẫn giải:

– Chọn gốc tọa độ O tại A, trục tọa độ là đường thẳng AB, chiều dương từ A đến B; gốc thời gian lức 7 giờ.

Ta có: Xe 1:  \( \left\{ \begin{align}  & {{x}_{01}}=0 \\ & {{v}_{1}}=40\text{ }km/h \\  & {{t}_{01}}=0 \\ \end{align} \right. \) và xe 2:  \( \left\{ \begin{align}  & {{x}_{02}}=AB=110\text{ }km \\  & {{v}_{2}}=-50\text{ }km/h \\  & {{t}_{02}}=0,5\text{ }h \\ \end{align} \right. \)

– Phương trình chuyển động của hai xe là:

+ Xe 1:  \( {{x}_{1}}={{x}_{01}}+{{v}_{1}}(t-{{t}_{01}})=40t \)      (1)

+ Xe 2:  \( {{x}_{2}}={{x}_{02}}+{{v}_{2}}(t-{{t}_{02}})=110-50(t-0,5)=135-50t \)        (2)

a) Vị trí của mỗi xe và khoảng cách giữa chúng lúc 8 giờ và lúc 9 giờ

+ Lúc 8 giờ:  \( t=8-7=1\text{ }h \):

+ Vị trí hai xe: \({{x}_{1}}=40.1=40\text{ }km;\text{ }{{x}_{2}}=135-50.1=85\text{ }km\).

+ Khoảng cách hai xe:  \( d=\left| {{x}_{2}}-{{x}_{1}} \right|=\left| 85-40 \right|=45\text{ }km \).

– Lúc 9 giờ:  \( {t}’=9-7=2\text{ }h \):

+ Vị trí hai xe:  \( {{{x}’}_{1}}=40.2=80\text{ }km;\text{ }{{{x}’}_{2}}=135-50.2=35\text{ }km \).

+ Khoảng cách cách hai xe:  \( {d}’=\left| {{{{x}’}}_{2}}-{{{{x}’}}_{1}} \right|=\left| 80-45 \right|=35\text{ }km \).

b) Vị trí và thời điểm hai xe gặp nhau

Hai xe gặp nhau khi: \({{x}_{1}}={{x}_{2}}\Leftrightarrow 40t=135-50t\Rightarrow t=1,5\text{ }h\)

 \( \Rightarrow x={{x}_{1}}=40.1,5=60\text{ }km \).

Vậy, hai xe gặp nhau vào lúc (7 giờ +1 giờ 30 phút) = 8 giờ 30 phút, vị trí gặp nhau cách A là 60 km.

Nhận Dạy Kèm môn Vật lý Online qua ứng dụng Zoom, Google Meet,...

Các bài toán liên quan

Các sách tham khảo do Trung Tâm Nhân Tài Việt phát hành!

Không tìm thấy bài viết nào.

Các bài toán cùng chủ đề!


error: Content is protected !!
Menu